Statsministeren og justis- og beredskapsministeren til Norges Brannskole

Fredag 19.mai kl.12.00 får Norges Brannskole besøk av statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.
Statsminister Erna Solberg besøkte sist Norges Brannskole som partileder i Høyre i august 2013.

Klikk her for statsministerens program uke 20

Norges Brannskole 75 år i 2017.
Skolen ble etablert ved hovedbrannstasjonen i Oslo i 1942. Da staten tok over driften i 1968 flyttet skolen til Grorud. Siden 1993 har skolen hatt tilhold i Tjeldsund, porten til Lofoten. Titusenvis av brannmannskaper, feiere, brannforebyggere og annet beredskapspersonell har ved skolen fått kunnskap til å redde liv, miljø og verdier.

Hovedsete for offentlig fagskole for fremtiden
Regjeringen bevilget i årets statsbudsjettet 19 millioner til etablering av en toårig offentlig fagskole for brann- og redningsvesenet. Under besøket på Norges Brannskole vil statsministeren og justis- og beredskapsministeren med følge bli orientert om arbeidet med etableringen.

Det planlegges en ny offentlig fagskole fra 2019
Fagskolen for brann og redning planlegges etablert med studiestart høsten 2019. Arbeidet med å etablere ny fagskole foregår som et prosjekt i DSB, og en rekke forhold er ennå uavklart, blant annet de spesifikke opptakskravene. Under følger noen hovedpunkter prosjektet jobber etter:

Alle kan søke
Ny fagskole fra 2019 erstatter dagens etatsutdanning, hvor man først må ha jobb i et brann- og redningsvesen eller 110-sentral, for så å gå på grunnkurs/ forebyggende kurs eller alarmoperatør kurs. Fra våren 2019 kan alle søke til fagskolen, som er en yrkesrettet offentlig utdanning og som bygger på videregående skole eller tilsvarende kompetanse.

Kvalifisert for jobb
Etter endt utdanning skal studentene ha god kunnskap og ferdigheter innen alle brannfagretningene på grunnivå. Med et integrert utdanningsløp kan den uteksaminerte søke og være kvalifisert for jobb i beredskap, i forebyggende avdeling, eller som alarmoperatør på 110. Målet er at kompetansen de bringer med seg fra fagskolen skal redusere sårbarheten og øke samfunnssikkerheten til innbyggerne i den/de kommunene de tjener. Spesialisering vil måtte foregå på den enkeltes arbeidsplass, via videreutdanning på kurssenter eller høyskole.

Tjeldsund, porten til Lofoten og veien til økt samfunnssikkerhet
Fagskolen skal ha hovedsete og mesteparten av utdannelsen vil forgå i Tjeldsund. I løpet av de to årene studentene er ved fagskolen vil de også ha skolegang i Harstad og nødalarmeringsopplæringen skjer i Stavern. Teori og praksis vil prege hverdagen på skolen, men det er ikke nok. Derfor skal alle studentene tilbringe hele tredje semester i praksis i brann- og redningsvesen og ved 110-sentraler under kyndig veiledning av dedikerte personer i den respektive organisasjon.

Offentlig utdanning etter lov og forskrift
Fagskolen vil som en rekke utdanninger ha fysiske krav til opptak. Et utgangspunkt vil naturlig nok være Arbeidstilsynets Veiledning om Helseundersøkelse og fysiske tester for røyk og kjemikaliedykkerehttp://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77951 All offentlig utdanning er regulert etter lov og forskrift, fagskolen for brann, redning og samfunnssikkerhet blir intet unntak og må godkjennes av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen(NOKUT). Søknaden til NOKUT blir levert i mars 2018.

Se ellers omtale av prosjektet på nettsidene til DSB