Opptakskrav

Foto: Christian Finstad/DSB

For å bli tatt opp til fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet, må du oppfylle alle opptakskrav, ha sendt inn dokumentasjon og bestått fysiske tester.

Dette må du ha i orden:

Utdanning

Du må ha fullført og bestått et av de studieforberedende utdanningsprogrammene, eller ett/flere av 97 utvalgte fagbrev/svennebrev/yrkeskompetanser.  

Se oversikt over utdanningsprogram som kvalifiserer for opptak.  

Realkompetanse

Hvis du er 23 år eller eldre i opptaksåret, og ikke har bestått et av utdanningsprogrammene som kvalifiserer for opptak, kan du søke på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse er all kompetanse som du har skaffet deg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter som du har tilegnet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Brann- og redningsskolen vurderer søknaden opp mot de formelle opptakskravene, og gjør en individuell og skjønnsmessig vurdering søknaden.

Selv om du søker opptak på grunnlag av realkompetanse, må du som andre søkere oppfylle kravene om helse, vandel og førerkort (se nedenfor).

Mer om realkompetansevurdering.

Helseattest

Du må ha en helseattest som viser at du tilfredsstiller kravene til førerkortgruppe 3 og til røyk- og kjemikaliedykker. For å få en slik helseattest, må du bestille time hos en lege med spesiell kompetanse på dette området. Det kommer mer detaljert informasjon om dette senere. 

Politiattest

Du må ha god vandel, dokumentert gjennom en uttømmende og utvidet politiattest. Slik søker du om politiattest.

Det er ikke krav om sikkerhetsklarering for å bli tatt opp til studiet, men en eventuell framtidig jobb på en nødmeldesentral krever sikkerhetsklarering.

Førerkort klasse B

Du må ha hatt førerkort klasse B (personbil) sammenhengende i minst to år når studiet starter. Det er nødvendig for at vi skal få gjennomført annen kjøretøyopplæring i løpet av studiet.

Fysiske tester

Du må være i god form og godt trent for å komme inn på studiet. Fysiske tester inngår som en del av opptaket. Du blir også testet i svømmeferdigheter, toleranse for høyde og klaustrofobi. Når detaljene rundt dette er klare, legger vi ut mer informasjon om de konkrete kravene og gjennomføringen.