Reglement for bortvisning av kursdeltakere ved NBSK

§ 1 Formål

NBSK har ansvaret for de ansattes og kursdeltakernes sikkerhet. Dette reglementet er gitt for å sikre at NBSK har tilstrekkelig fokus på sikkerhet, synliggjøre dette for kursdeltakerne og skape et forutberegnelig system for iverksetting av nødvendige sikringstiltak i form av bortvisning eller mildere reaksjoner. Det er forholdet mellom NBSK og kursdeltakerne som reguleres. Regelverket skal sikre lik håndtering av like situasjoner og sikre at rettssikkerheten til kursdeltakerne ivaretas. Bortvisning i dette reglementet er ikke en straff, men skal sikre de ansattes og kursdeltakernes trygghet og arbeidsmiljømessige forhold.

§ 2 Reglementets rettslige grunnlag

Det rettslige grunnlaget for dette regelverket er den privatrettslige rådighet NBSK har over sin virksomhet, herunder eiendom/lokaler og kurs.

§ 3 Reglementets virkeområde

Reglementet gjelder så lenge kursdeltakerne oppholder seg på NBSKs område og deltar på kurs i regi av NBSK.

§ 4 Sikkerhetsinformasjon

De ansatte ved NBSK skal opplyse om risiko knyttet til de ulike delene av kursene og gi nødvendige instruksjoner før gjennomføring av undervisning/øvelser med et element av risiko.

§ 5 Beslutning om bortvisning

HMS-ansvarlig og kursansvarlig ivaretar NBSKs ansvar for kursdeltakernes sikkerhet ved opphold på NBSK. Dersom en kursdeltaker ikke opptrer i samsvar med sikkerhetsinstruksjonene eller ivaretar sikkerhetshensynene, skal HMS-ansvarlig/kursleder vurdere å beslutte bortvisning dersom det er nødvendig for å ivareta sikkerheten. Før det besluttes bortvisning skal HMS-ansvarlig/kursleder i så stor grad som mulig forsøke å korrigere kursdeltakerens adferd ved bruk av mildere reaksjoner som advarsel og/eller tilsnakk. Bortvisning kan bare skje der det forekommer gjentatte og/eller alvorlige brudd på de instruksjoner og sikkerhetshensyn som kursdeltakerne må forholde seg til.

HMS-ansvarlig/kursleders beslutning om bortvisning må straks forankres i NBSKs ledelse, enten ved direktør eller direktørens stedfortreder. Dersom kursleders vurdering ikke opprettholdes skal kursdeltakeren straks få delta på kurset igjen.

§ 6 Bortvisningsmøte

Dersom beslutningen om bortvisningen opprettholdes skal kursdeltakeren innkalles til møte med skolens ledelse. Innkallingen skal skje skriftlig og varsle om hva som er tema for møtet. Kursdeltakeren skal også få anledning til å ta med seg en representant. Møtet skal avholdes så raskt som mulig etter bortvisningen.

Kursdeltakeren skal få anledning til å legge frem sin side av saken. Det skal føres referat fra møtet som skal forelegges for kursdeltakeren før møtet avsluttes.

§ 7 Bortvisningens lengde

Bortvisning skal skje for en nærmere tidsavgrenset periode. Avgjørende i vurderingen av bortvisningens lengde er den tiden man må legge til grunn er påkrevd for at kursdeltakeren ikke lenger skal utgjøre en trussel mot sikkerheten ved NBSK.

Bortvisningen skal opphøre så snart kursdeltakeren ikke lenger utgjør en sikkerhetsrisiko for NBSK. Denne vurderingen skal foretas hver gang det fremkommer forhold som kan gi grunn til en fornyet vurdering, selv om dette skjer innenfor den besluttede bortvisningsperioden.

§ 8 Krav om skriftlighet

Alle beslutninger skal gjøres skriftlig og meddeles kursdeltakeren uten unødig opphold.

§ 9 Administrativ beslutning

Bortvisning på bakgrunn av dette reglementet er en administrativ beslutning. Det er ikke adgang til å påklage beslutningen.

§ 10 Ikrafttredelse

Dette regelverket trer i kraft ved beslutning av direktør NBSK.