Søke om kursplass

Her er en beskrivelse over hvordan nærmeste leder/brannsjef søker om kursplass for sine ansatte.

Velg ønsket kurs i kurstilbudet. Oversikt over kurstilbudet på Norges Brannskole finner du her.

 1. Velg type kurs - selv om du søker på en bestemt kursdato er det søker selv som velger dato - idèt søknaden fullføres
 2. Registrer fakturainformasjon
 3. Legg til deltaker - følgende må registres:
  1. Fødselsnr.
  2. Navn
  3. E-post
  4. Mobilnr.
 4. Velg ønsket internat (vi kan ikke garantere at ønsket blir oppfylt)
 5. Send søknad

Søker (brannsjef/leder) mottar bekreftelse (e-post) når NBSK har mottatt søknad.

Husk å fullføre søknaden

Den ansatte mottar bekreftelse (e-post) om at han/hun er registrert som søker på kurset. E-posten inneholder en lenke, og via denne lenken må den ansatte registrere sine personalia, velge tidspunkt for gjennomføring av kurset og fullføre søknaden.

Vi presiserer at søknaden ikke er fullført før alt er besvart, og nødvendig dokumentasjon er lastet opp.

Det er ikke nødvendig å søke på flere kurs av samme type. Dersom søker ikke får plass på ønsket kursdato, kan søker likevel få tilbud om kursplass på en annen dato.

Informasjon om kursplass, reserveplass og avslag sendes deltaker innen utgangen av november måned hvert år.

Deltaker må informere sin nærmeste leder/brannsjef om tildelt kursplass, evt. reserveplass og/eller avslag.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 11. oktober 2021

Prioriteringsliste

Dersom det er flere søkere fra ditt brannvesen til samme type kurs, ber vi om at dere sender en prioriteringsliste til:  innen 18.oktober.

Opptakskrav og dispensasjon fra opptakskrav

Dersom søker ikke tilfredsstiller gjeldende opptakskrav, sendes søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon til i god tid før søknadsfristens utløp.

Avmelding av kursplass

Ved avmelding av kursdeltaker disponeres kursplassen av Norges brannskole i henhold til prioritert reserveliste. Internt bytte er ingen selvfølge, da kursplassen ikke tilhører brannvesenet.

Søknader - deltidsopplæring

Kommune/region som ønsker å være kursarrangør søker fortløpende om oppstart av Grunnkurs og Utrykningslederkurs til: . Vi oppfordrer til at det meldes på minimum 5 – 10 deltakere. Det må påregnes en administrasjonstid på inntil 6. uker etter mottatt søknad.