Utdanningsmodell

Allment

Skolens tilbud bygger på en utdanningsmodell for brannpersonell.

Kvalifikasjonskrav

Kravene til utdanning og kompetanse for de ulike stillingskategorier fremgår i kapittel 7 og 8 av forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, fastsatt 26. juni 2002. Forskriften stiller forskjellige krav avhengig av dimensjoneringsgrunnlag og om tjenesten er på hel- eller deltid.

Forskriften finnes på dsb.no under Brannvern, brannvesen og nødnett og Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

Utdanning av brannpersonell

I utdanningen av brannpersonell kan en skille mellom:

 • Yrkesutdanning
 • Ledelsesutdanning
 • Spesialutdanning
 • Feierutdanning

Yrkesutdanning

Brannkonstabel skal gjennomføre yrkesutdanning som består av:

 • Nettbasert kurs i brannvern
 • Systematisk teoretisk og praktisk opplæring i brannvesen (internopplæring for brannkonstabler) i henhold til kursplan justert og godkjent av DSB i 2018.
 • Grunnkurs i regi av Norges brannskole

Yrkesutdanningen skal omfatte både forebyggende brannvern og beredskap iht. kursplaner. Denne utdanningen skjer både gjennom teoretisk og praktisk opplæring i eget korps, samt grunnkurs i regi av Norges brannskole. Det kreves grunnkurs for opptak til Ledelse trinn A. Dette gjelder både for heltids- og deltidspersonell. Opptakskrav framgår for øvrig i beskrivelse av de enkelte kurs. 

Det er et krav om at internopplæring gjennomføres i henhold til godkjent kursplan. Tilhørende opplæringsbok finnes på vårt nettsted http://www.nbsk.no Det er brannsjefen som er ansvarlig for at opplæringen gjennomføres i henhold til plan.

Internopplæringen må dokumenteres ved kursstart.

Ledelsesutdanning for brann- og redningsvesenet
Ledelse trinn A, B, C og D

Ledelsesutdanning

Ledelsesutdanning bygger på gjennomført yrkesutdanning og består av:

 • Ledelse trinn A, B, C og D

Brann- og redningsarbeid er et variert og sammensatt arbeid som krever ledelse av personell som arbeider i ulike og ofte utfordrende situasjoner. Dette stiller krav til solide kunnskaper, samt gode ferdigheter i å lede det praktiske arbeidet.

Norges brannskoles ledelsesutdanning – heltid, består av trinnene A, B, C og D.

De som skal lede innsatser med røyk- og kjemikaliedykking må kunne gjøre dette på en sikker og effektiv måte. Ledelse trinn A er skilt ut som et eget kurs for denne målgruppen. Dvs. at Ledelse trinn A kvalifiserer til å lede røyk- og kjemikaliedykking, men ikke til funksjonen som utrykningsleder.

Utrykningslederne møter mange utfordringer i sin hverdag. Publikums forventninger til brann- og redningsvesenet er like uansett hvor i landet vi møter dem. Med dette som bakgrunn er det utviklet Ledelse trinn B og C for å gi utdanning i utrykningsledelse heltid. Ledelse trinn A og B kvalifiserer til utrykningsleder deltid.

Ledelse trinn D gir kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å ivareta ansvar, myndighet og faglige forhold knyttet til hendelser som brannvesenet til enhver tid blir satt til å håndtere.

Spesialutdanning

 • Brannutreder – elektro del 1 og del 2
 • Kurs for alarmsentraloperatør
 • Håndbrannslokkerkurs kategori grønn
 • Tunnelkurs – brann i tunnel
 • Grunnopplæring i skogbrannslokking
 • ELS - Enhetlig ledelsessystem

Utdanning for alarmsentraloperatører

Oppgavene til operatørene på nødalarmsentralene er under utvikling, og samlokalisering av sentraler vil bli aktuelt i framtiden. Utdanningen beskrives i følgende kursplaner: Internopplæring alarmsentraloperatør, Forberedende modul alarmsentraloperatør, ICCS/Vision og Alarmsentraloperatørkurs

Utdanning av feierpersonell

Norges brannskole har en sentral rolle i utdanningen av landets feiere. Utdanningen er forankret i læreplan fra Utdanningsdirektoratet.

 

Lærling

Feierutdanningen er et såkalt særløp som innebærer et treårig løp etter fullført videregående kurs I innen bygg- og anleggsteknikk. Det vil si første og andre års opplæring i bedrift (lærlingkontrakt) og et år med verdiskaping.

I denne treårsperioden tilbyr Norges brannskole opplæring i feierfagene fordelt på tre kursperioder.  Skolen har sammen med representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Feiermesternes Landsforening, Fagforbundet og Faglig råd for bygg – og anleggsteknikk utarbeidet opplærings- og veiledningsplan for denne opplæringen. Kursperiodene er fordelt slik:

 1. år: Trinn 1: 5 uker
 2. år: Trinn 2: 6 uker
 3. år: Trinn 3: 6 uker

Krav til læretid før avlegging av svenneprøve for lærlinger er 48 måneder.

Oppmelding til eksamen i feierfaget

Elevene på lærlingskolen trinn 3 er selv ansvarlig for oppmelding til eksamen. Skriftlig eksamen gjennomføres normalt på siste kursdag om kurset avholdes ved NBSK. Da gjennomføres eksamen ved en skole i Harstad i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune. Alternativt ved eksempelvis nettbasert undervisning hele eller siste del av trinn 3, må eleven sjekke ut om det er mulighet for å gjennomføre privatisteksamen ved en skole i deres distrikt om de ikke ønsker å komme til Harstad.

Norges brannskole sender ut informasjon ca. 1 måned før oppmeldingsfristen utløper februar 2021 for oppmelding til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Kandidater utenom lærlingordningen

Vi gjør oppmerksom på at praksiskandidater kan få vurdert sin realkompetanse/utdanning av utdanningsetaten i eget hjemfylke, fylkeskommunen. Relevant utdanning og yrkeserfaring (praksis) kan vurderes til avkortning av praksistiden. Eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget er et kurs der det er satt krav til praksistid i faget på 60 måneder (5 år) før en eventuell svenneprøve kan avlegges jfr. § 3-5 i Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova).

Det er svært viktig at alle opplysninger om fratrekk i praksistiden blir vedlagt søknaden, da dette danner grunnlaget for prioriteringen ved opptak på kurs. Mangel på dokumentasjon kan medføre at søknaden ikke blir prioritert ved opptak.

Henvisning: Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova) § 3-5 og forskrift til opplæringslova § 11-8.

Eksamensforberedende yrkeslære i feierfaget

Norges brannskole tilbyr ett (1) eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget. Kurset er på 6 uker.

Elevene må selv melde seg opp til sentralt gitt eksamen ved Stangnes videregående skole i Harstad eller en lokal skole i sitt eget distrikt etter nærmere avtale.

Veiledning for oppmelding til sentralt gitt eksamen, se lenke https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/utdanning-i-skole/eksamen/ eventuelt kontakt opplæringskontoret.

NB! Opplysninger om endelig eksamensdato og kursets siste dag vil bli gitt på et senere tidspunkt.

Hvis du som leder/mester har praksiskandidater på eksamensforberedende kurs må du påse at din praksiskandidat blir meldt opp i ditt fylke til avsluttende skriftlig eksamen.  Du finner mer informasjon om dette ved å kontakte opplæringskontoret.